KolejNET

VŠK 17. listopadu
Pátkova 3, 182 00 Praha 8

Vítejte na stránkách KolejNETu. Je to počítačová síť zbudovaná na vysokoškolské koleji 17. listopadu pro potřeby ubytovaných studentů.


Provozní řád počítačové sítě na koleji 17. listopadu

Účely sítě

Sítí pro účely tohoto řádu rozumíme souhrn technického a programového vybavení umístěného v areálu VŠK 17. listopadu umožňující spojení počítačů jednotlivých ubytovaných a sítě Internet. Síť je určena studentům a zaměstnancům MFF UK a slouží zejména k výměně a získávání informací, které napomáhají jejich odbornému růstu.

Používání sítě

 1. Používat síť smějí pouze osoby, které mají povolen přístup do laboratoří MFF UK, dále jen uživatelé.
 2. Na používání sítě se vztahuje směrnice děkana číslo 4/2008.
 3. Uživatel je povinen zdržet se všech činností, které by mohly vést k porušení některého z ustanovení tohoto řádu, pravidel pro práci na počítačových sítích MFF UK, etiky sítě Internet a pokynů správce.

Připojení do sítě

 1. Pro každý počítač připojený do sítě musí být specifikována osoba - provozovatel - která zodpovídá za veškerý provoz z daného počítače. Na provozovatele se vztahují všechna ustanovení platná pro uživatele sítě.
 2. Podmínkou připojení je síťová karta a kabel odpovídající příslušným standardům, proškolení provozovatele pro práci v síti Internet a souhlas správce sítě. Připojení provádí provozovatel na základě pokynu správce vlastními silami.
 3. Před připojením oznámí provozovatel správci číslo své síťové karty (MAC) a další požadované informace. Je přísně zakázáno připojovat k síti nehlášenou síťovou kartu, nebo k dané kartě použít jiné IP než přidělené. Počítac, který bude používat jinou nez přidělenou adresu bude odpojen od sítě.
 4. Počítac připojený k síti smí mít pouze jedinný sítový interface. Tento interface musí používat výhradne IP adresu přidělovanou pomocí DHCP nebo BOOTP protokolu. Připojený pocítac nesmí žadnym způsobem (překládání adres, proxy, ...) zprostředkovávat komunikaci jinému počítači.
  Nedostatek zásuvek na pokoji lze řešit výhradně po dohodě se správcem sítě připojením HUBu.
 5. Správce podle možnosti poskytne provozovateli sadu programů umožňujících připojení k síti a přiměřený návod k instalaci. Této povinnosti je zproštěn, pokud pro danou platformu není taková sada k dispozici, nebo by tím byl porušen (autorský) zákon.
 6. Provozovatel musí dle svých možností zabránit jakémukoliv jednání, které by mohlo mít za následek narušení provozu sítě, nebo nepřiměřeně omezovalo práva ostatních uživatelů.
 7. Pokud chce provozovatel ze svého počítače poskytovat nějakou službu (server), smí tak učinit pouze na základě správcova povolení. Správce může vydat pro některé stroje či služby paušální povolení.
 8. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení provozovatele nebo datech provozovatele nebo uživatelů způsobené závadou sítě, živelnou pohromou či jinak nese příslušný provozovatel. Správce není povinen poskytovat servis na programové nebo technické vybavení provozovatelova stroje.
 9. Každý provozovatel bude mít přidělenu vlastní e-mailovou schránku, kterou má povinnost číst. Provozovatel odpovídá za informování uživatelů svého stroje o změnách v provozu sítě.
 10. Za porušení pravidel pro práci na této síti libovolným uživatelem počítače může být tento počítač na základě rozhodnutí správce okamžitě odpojen. Provozovatel ani případní uživatelé nemají v takovém případě nárok na jakoukoli náhradu škody, která jim tímto případně vznikla. Rovněž tak nezaniká jejich povinnost uhradit případné způsobené škody.
 11. Při odpojování od sítě je provozovatel povinen postupovat podle pokynů správce.
 12. V odůvodněném případě může být provedena kontrola připojeného počítače přímo tam, kde je umístěn. Provozovatel s takovou kontrolou automaticky souhlasí tím, že připojil svůj počítač k síti. Odepřeni přístupu k připojenému počítači bude mít za následek jeho odpojení.

Správa sítě

 1. Správce sítě je povinen řídit se pravidly pro správu domén stanovenými v příkazu děkana číslo 4/1995.
 2. Příkazy a nařízení, které správce ve spojitosti s provozem této sítě vydá, jsou závazným doplokem tohoto řádu. Správce odpovídá za to, že budou s dostatečným předstihem a po celou dobu platnosti lehce přístupné na veřejně známém místě. Správce poučí provozovatele při připojování, kde tyto informace získat.
 3. Správce má právo dočasně nebo trvale omezit nebo zcela zakázat na všech nebo pouze některých strojích používání nebo poskytování libovolné služby stejně jako spojení na určité stroje nebo sítě.
 4. Proti rozhodnutí správce je možnost se odvolat k jeho nadřízenému, odvolání však nemá odkladný účinek.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Poplatky za připojení a používání sítě jsou stanoveny vyhláškou.
 2. Tento řád nabývá platnosti okamžikem podpisu správce sítě MFF UK.

V Praze dne: 1. 9. 1998

Calda v.r.Forst v.r.
--------------------------------------------
správce síte Kolejsprávce sítě MFF UK

21. 5. 2008: Změněn odkaz na směrnici děkana 4/2008 (původně příkaz děkana 4/1998).