pytlik SaCzech verze 2.0

N zev SaCzech je zkratkou kompletn¡ho Satrapa's Czech (tedy Satrapova ‡e¨tina) a mˆlo by se ‡¡st s lehce nestandardn¡ anglickou v˜slovnost¡ jako "s ‡ek" (v americk‚ v˜slovnosti je p©¡pustn˜ i "pytl¡k").

Jedn  se program, kter˜ umo‘¤uje zmˆnu k¢dov n¡ WWW dokument– podle p© n¡ u‘ivatele. Str nky jsou ulo‘eny v ur‡it‚m k¢du (ne nutnˆ jednom) a SaCzech je bˆhem odes¡l n¡ u‘ivateli zmˆn¡ tak, aby je klient dok zal spr vnˆ zobrazit.

V m podˆkov n¡ a l sku v m

Janu Ko¨Ÿ lovi a Janu Schmidtovi (autor–m WWWdia) za inspiraci a k¢dov‚ tabulky

Ivo Luka‡ovi‡ovi za n pad s r–zn˜mi k¢dy zdrojov‚ho textu

Petru Kol ©ovi za my¨lenku ukl dat v Gopheru informaci o k¢du na za‡ tku cesty k dokumentu.

Vladim¡ru Michlovi za k¢d pro z¡sk v n¡ dokument– pomoc¡ HTTP.

Martinu Vystavilovi za slovenskou verzi whichcode.

Dokumentace

Pro‡ dal¨¡ ‡e¨tina?
d–vody vzniku programu a jeho srovn n¡ s WWWdia
Licence
kdo a jak m–‘e SaCzech pou‘¡vat
Instalace
popis instalace programu
N vod k pou‘it¡
jak‚ mo‘nosti SaCzech nab¡z¡ a jak se vyu‘¡vaj¡
Pod kapotou
principy pr ce programu
Historie
jak se program vyv¡jel a‘ k sou‡asn‚ verzi
M te-li p©ipom¡nky, n mˆty na dal¨¡ rozvoj, informace o chyb ch (ty radˆji ne!), napi¨te mi pros¡m na adresu Pavel.Satrapa@vslib.cz.
Pavel Satrapa
19. ledna 1996
str nka se dokon‡uje (sama :-)