next up previous contents index
Next: Náměty k obsahu skript Up: Říše tensorů Previous: Vícenásobné konvoluce

Epilog

Zakončeme knihu opět citátem z knihy zmíněné na straně gif. Tentokrát však citátem doslovným (kromě změny singuláru na plurál a substituce zkratky ``LA'' na místo pojmu ``povětrnost'').

...Za tou příčinou neostýchali jsme se bez bližšího výkladu používati některých vědomostí z lučby, silozpytu a hvězdářství, kde toho bylo potřebí k vysvětlení některé stránky k LA patřící. Jinde jsme je však stručně napřed vyložili, čímž jsme se arci vzdali naděje, že by všichni čtenářové všemu stejně porozuměli. Neb při tak hojném účastenství, jakého se Matici lidu dostalo, nutno míti především na zřeteli, že každý čtenář, ať jest více neb méně připravený a vzdělaný, chce míti z knihy nějaký užitek, který by se aspoň vyrovnal nákladu na zakoupení knihy učiněnému a ztrátě času ku čtení obětovaného.

Aby však každý b e z p ř í p r a v y a b e z  p ř e m ý š l e n í všechno hned pochopil a si pamatoval, co v této knize jest obsaženo, toho nemohli a nechtěli jsme dosáhnouti, jelikož jest to cíl velmi vzdálený a téměř nedostižitelný. Vedlé toho jsme měli na mysli, že kniha tato dostane se nejvíce do rukou čtenářů takových, kteří o tomto předmětu sotva budou mít jinou, a za tou příčinou jsme do ní vložili i některé delší seznamy rozličných udání, které jinak bychom mohli vynechati.

Co se konečně tkne slohu - nechceme tvrditi, že by nemohl být ještě populárnějším a chápavosti čtenářů málo vzdělaných přiměřenějším; tolik ale s druhé strany dovolujeme si poznamenati, že by pak kniha stala se několikráte tak rozsáhlou a vzdělanějšímu čtenáři - a těch čítá Matice lidu více - zdlouhavou. Neb spis o předmětu tak všeobecném, jako LA, dotýká se na všech stranách přírodních věd ostatních a měl by obsahovati pojednání o všech, aby se bez přípravy všeliké obešel, aneb býti nanejvýš povrchním a tudíž zbytečným, kdyby se k nim hloub nevztahoval.

Prostřední cestu jakousi nalézti bylo naší snahou svědomitou; zdali se nám to tak podařilo, jak jsme si přáli aneb jak jiní snad očekávají, o tom nechť rozhodne nestranný soudce. A kdyby se stalo, že by rozsudek měl proti nám vypadnouti nechť se shovívavě má na zřeteli známý výrok ``žádná kniha není tak špatná, aby se z ní nedalo něčemu přiučiti''.

Spisovatelé


next up previous contents index
Next: Náměty k obsahu skript Up: Říše tensorů Previous: Vícenásobné konvoluce

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997