next up previous contents index
Next: Gaussova eliminace Up: Zimní semestr Previous: Poznámka k 2. vydání

První seznámení s předmětem

Abstraktnost, logická výstavba a universálnost použití pojmů LA jsou rysy této teorie, které začátečník sotva ocení ihned. Ve snaze probudit jeho motivaci a pomoci mu přenést se přes počáteční abstraktní partie bez zjevných aplikací uvedeme hned teď některé příklady situací, při jejichž zkoumání předmět LA vyrostl a k jejichž popisu jsou pojmy a věty LA užitečným nástrojem (jak časem uvidíme).

Podnikneme zde krátkou úvodní exkursi do problematiky:

  1. řešení soustav lineárních rovnic
  2. výpočtu objemů (později i povrchů)
  3. využití symetrií při zkoumání pravidelných těles.

Zmíníme se též o metodě ``linearisace'' jako klíčové ideje mnohých přírodních věd.

Potřebný nadhled nad (1) bude později poskytovat teorie lineárních prostorů, nad (2) teorie determinantů a antisymetrických tensorů a nad (3) teorie grup.

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997